Aanmelden voor de RESERVELIJST voor Kinder kookcafe

Terug
Details van de gekozen activiteit
School Wijkaanbod Nieuw-Sloten
TypeSport, Lijf en Gezondheid
Organisatie
Omschrijving

Programma

Iedere week gaan de kinderen aan de slag met een hoofdgerecht met een voor- of nagerecht.

Alles moet gezond en halal zijn.

De kinderen werken in groepjes van 4 met een keukenheld als begeleider.

Wij gaan koken voor ouderen uit de wijk. Wij willen ervoor zorgen dat de ouderen in deze tijd niet vereenzamen en dat zij enige vorm van contact hebben op een zo veilig mogelijk manier. Alle maatregelen omtrent Covid-19 worden er getroffen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen.

De recepten worden door Kathy Harris verzorgd en ook de kinderen gaan zelf bedenken

wat ze graag willen maken en de recept aanleveren.

 Met je favoriete smaken kan je een knapperige grissini bakken. Zalig zoet, fris zuur, zout, een

beetje bitter (niet teveel dat is niet lekker) of alles door elkaar? 

Doelstelling

Kennis: 

Kinderen en ouders krijgen via hun kinderen meer kennis over gezonde voeding.

Er is veel aandacht voor herkomst en namen van gebruikte producten. Kinderen laten nadenken over de producten en de invloed van seizoenen.

Kinderen ervaren door het zelf klaar maken van de maaltijden dat een gezonde voeding

ook lekker en leuk kan zijn. Ouders ervaren dat een gezonde voeding ook lekker en betaalbaar is. Ouders en kinderen ervaren dat gerechten uit andere culturen lekker en gezond zijn.

Plezier in het koken: Behalve dat koken leerzaam is, is het minstens zo belangrijk dat er

plezier aan beleefd wordt.

Hygiëne: Tijdens de voorbereidingen, het koken zelf en het opruimen wordt er veel

aandacht besteed aan hygiene. Kinderen leren op een veilige en hygiënische manier omgaan met keukengerei en etenswaren aandacht voor herkomst en namen van gebruikte producten).

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen: De kinderen kunnen hun recept helemaal uitvoeren

en zijn trots op hun prestatie. Een succeservaring verhoogt hun zelfvertrouwen.

Respect: Kinderen zien het belang in van gezamenlijk eten en koken. Zij krijgen meer

inzicht in eetgewoontes van andere culturen en leren ook respectvol met elkaar en verschillen om te gaan.

Cognitieve ontwikkeling: Doormiddel van het opvolgen van recepten krijgen kinderen op een praktische manier

meer inzicht in maten, hoeveelheden en gewicht.

Verantwoordelijkheid: Er wordt aandacht besteed aan verantwoordelijkheid voor eigen en andermans taken om

tot een mooi eindresultaat te komen. De kinderen leren dat koken een proces is, waarin

wordt samengewerkt en waarbij ook opruimen van de troep die je tijdens het koken gemaakt hebt een onderdeel is.

Presentatie

Voor de laatste kookles mogen de kinderen hun eigen ‘gasten’ uitnodigen om te komen.

Hierbij wordt er veel aandacht aan netheid en verzorging van hun “restaurant” en hoe een

goede gastvrouw/heer te zijn. Dit is de proeve van bekwaamheid voor de kinderen waar ze

veelal glansrijk doorheen komen: de opkomst is altijd groot bij en voor het menu krijgen de

kinderen ook altijd weer complimenten.

 

Datum eerste lesvrijdag 8 maart 2024
Tijdstip15:00 tot 17:00
Planning

Les 1: vrijdag 08-03-2024

Les 2: vrijdag 15-03-2024

Les 4: vrijdag 22-03-2024

Vrijdag 29 maart geen les ivm Goede Vrijdag

Les 5: vrijdag 05-04-2024

Les 6: vrijdag 12-04-2024

Les 7: vrijdag 19-04-2024

Tijd: 15:00 uur - 16:00 uur

Locatie: Buurthuis België

Kosten: €7,- per les.

Locatie

Buurthuis België

 

DoelgroepGroep 5, 6, 7
KostenKosten zijn €49,00 en met stadspas €24,50
Aanmelden totvrijdag 15-03-2024

Geef hieronder uw gegevens op om u aan te melden voor de RESERVELIJST voor deze activiteit. U krijgt een controle e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. In deze e-mail staat ook beschreven hoe u zich eventueel af kunt melden.

Deelnemer    
Voornaam kind:  
Tussenvoegsels kind: bv. "van" of "de"
Achternaam kind:  
Geslacht:

 
Geboortedatum: dag-maand-jaar
School:  
School:  
Groep:  
Leerjaar: groep 1 t/m 8
     
Ouders/verzorger    
Aanhef:

 
Voornaam:  
Tussenvoegsels: bv. "van" of "de"
Achternaam:  
     
Adres    
Huisadres  
Postcode  
Woonplaats  
     
Contactgegevens    
Telefoonnummer ouder/verzorger (vast):  
Telefoonnummer ouder/verzorger (mobiel):  
E-mailadres ouder/verzorger:  
     
Aanvullende informatie    
Bijzonderheden (zoals allergiën/medicijnen):  
Word je aan het einde van de activiteit opgehaald?
 
Ben je in bezit van een stadspas? Zoja, graag nummer vermelden. Bij stadspas gebruik betaald u het kortingstarief. Na check van uw pasnummer krijgt u in een bevestigingsmailtje te zien welk bedrag u kan overmaken.
 
Foto's en filmopnamen die van mijn kind tijdens de activiteit gemaakt worden, mogen in de parro app en op de website van de Mijlpaal geplaatst worden??
 
     
Toestemming (in te vullen door ouder/verzorger)  
Ik (ouder/verzorger) geef toestemming voor het gebruik van foto's en video's van deze activiteit in communicatiemiddelen.  
Ik (ouder/verzorger) geef toestemming dat mijn kind meedoet aan de activiteit en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden:

- Groepcursus;                                                                                                                                                

Artikel 1- De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door U of diens wettelijke vertegenwoordiger, verder genoemd, de ouder/verzorger.

De Bredeschool Coördinator mevr. K. Harris vertegenwoordig de 3 scholen in de wijk Sloten. De Vlaamse Reus, De Zeven Sprong en De Mijlpaal. 

Artikel 2 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. U heeft bij de online inschrijving de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van de online inschrijving.

 U heeft bij de groepscursus de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot uiterlijk 14 dagen voor de start van de cursus (de 1e groepsles), ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien de inschrijving korter is dan 14 dagen voor de startdatum kan de cursist tot de startdatum zonder opgave van redenen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal u zich moeten richten naar de school (Mevr. K. Harris).

3. Indien uw kind binnen de gestelde termijn al gestart is met de cursus (alle varianten), vervalt het herroepingsrecht.

4. Indien U een bedrag betaald heeft en recht heeft op kosteloze ontbinding van de overeenkomst zoals gesteld in artikel 2.1, zal de school dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen. 

- Artikel 3 - Betaling

1. U betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van een overschrijving of een andere op de website aangeboden wijze dan wel schriftelijk overeengekomen wijze. U bent verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan de school te verstrekken. De school geeft pas uitvoering aan de groepscursus indien de kosten zijn betaald.

2. Indien de u niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, stelt de school u een nadere termijn voor betaling voor. Wordt binnen deze termijn niet betaald, dan is de school gerechtigd de afgenomen cursus met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en bent u wettelijke rente, administratiekosten en eventuele incassokosten verschuldigd.

- Artikel 4 - Aanvullende voorwaarden groepstypecursus

1. De cursist (uw kind) valt gedurende de klassikale les onder verantwoordelijkheid van de docent, voor en na de klassikale les bent U zelf verantwoordelijk voor het tijdig in de les aanwezig zijn en voor het terugkeren naar de woonsituatie.

2. Het niet volgen van de groepslessen ontheft U niet van de betalingsverplichtingen.

3. Indien uw kind vanwege medische redenen de groepslessen niet (meer) kan volgen, dan kan wordt een gedeelte van het betaalde lesgelden gerestitueerd.

4. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd wanneer een cursist voortijdig stopt met de cursus.

5. De school behoudt zich het recht voor om een cursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden betreffende een coach en/of leslocatie. Een evenredig gedeelte van de leskosten wordt binnen 30 dagen gestort op uw rekening.

6. School (Mevr. K. Harris) behoudt zich het recht voor om een groepscursus tot 1 dag voor aanvang te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

7. Uw kind maakt gedurende de groepsles gebruik van de lesapparatuur van de docent of school.

8. Schade door onoordeelkundig gebruik en opzet, aan door de docent of school verstrekte lesapparatuur komt voor rekening van de ouders/verzorgers.

9. De cursist is gehouden tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de docent ter bevordering van een ordelijk verloop van de groepscursus. Bij niet-naleving van de aanwijzingen en/of gedragsregels is de Bredeschool Coördinator mevr. K. Harris bevoegd na de 1e officiële schriftelijke waarschuwing de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de groepscursus zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het cursusbedrag.

10. Groepslessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden ingehaald of gerestitueerd. School (Mevr. K. Harris) verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de groepslessen zo veel als mogelijk is te waarborgen.

11. Tijdens de groepslessen is het mogelijk dat de docent filmopname maakt. Deze beelden zullen nooit openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/vertegenwoordiger en alleen intern gebruikt worden ten behoeve van trainingsdoeleinden.

12. Bij een goede reden voor afwezigheid, meld ik mijn kind af bij K. Harris k.harris@devlaamsereus.nl of 06-39811065

 

Uw gegevens worden uitsluitend voor deze aanmelding gebruikt.