Aanmelden voor Jiu Jitsu

Terug
Details van de gekozen activiteit
School Wijkaanbod Nieuw-Sloten
TypeSport, Lijf en Gezondheid
Organisatie
Omschrijving

Mijn naam is Frank Vis en ik geef Braziliaans Jiu-Jitsu lessen aan kinderen van 6 tot 18 jaar. Zo heb ik mogen ervaren hoe dit bij draagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Daarom ben ik ook lessen gaan geven aan basisschoolkinderen: Veerkracht & Weerbaarheid door Beweging. 

In de praktijk begint het met letterlijk vallen en opstaan, maar bijvoorbeeld ook met bewegingen uit het dierenrijk en partner-oefeningen. Mettertijd gaan we ook duwen en trekken, dus moeten de kinderen leren duidelijke grenzen te stellen, maar deze ook op te zoeken en te respecteren. Zo werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen, het wederzijds vertrouwen en leren ze omgaan met tegenslag en overwinning, door oefening, uitdaging, sport en spel.

Datum eerste lesdonderdag 8 augustus 2024
Tijdstip15:00 tot 16:00
Planning

Les 1: vrijdag 08-03-2024

Les 2: vrijdag 15-03-2024

Les 4: vrijdag 22-03-2024

Vrijdag 29 maart geen les ivm Goede Vrijdag

Les 5: vrijdag 05-04-2024

Les 6: vrijdag 12-04-2024

Les 7: vrijdag 19-04-2024

Tijd: 15:00 uur - 16:00 uur

Locatie

Locatie Basisschool De Zevensprong

DoelgroepGroep 5, 6
Kosten€28,00 eigen bijdrage en met stadspas €14,00
Aanmelden totvrijdag 15-03-2024

Geef hieronder uw gegevens op om u aan te melden voor deze activiteit. U krijgt een controle e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. In deze e-mail staat ook beschreven hoe u zich eventueel af kunt melden.

Deelnemer    
Voornaam kind:  
Tussenvoegsels kind: bv. "van" of "de"
Achternaam kind:  
Geslacht:

 
Geboortedatum: dag-maand-jaar
School:  
Leerjaar: groep 1 t/m 8
     
Ouders/verzorger    
Aanhef:

 
Voornaam:  
Tussenvoegsels: bv. "van" of "de"
Achternaam:  
     
Adres    
Huisadres  
Postcode  
Woonplaats  
     
Contactgegevens    
Telefoonnummer ouder/verzorger (vast):  
Telefoonnummer ouder/verzorger (mobiel):  
E-mailadres ouder/verzorger:  
     
Aanvullende informatie    
Bijzonderheden (zoals allergiën/medicijnen):  
Ben je in bezit van een stadspas? Zoja, graag nummer vermelden. Bij stadspas gebruik betaald u het kortingstarief. Na check van uw pasnummer krijgt u in een bevestigingsmailtje te zien welk bedrag u kan overmaken.
 
Word je aan het einde van de activiteit opgehaald?
 
Foto's en filmopnamen die van mijn kind tijdens de activiteit gemaakt worden, mogen in de parro app en op de website van de Mijlpaal geplaatst worden??
 
     
Toestemming (in te vullen door ouder/verzorger)  
Ik (ouder/verzorger) geef toestemming voor het gebruik van foto's en video's van deze activiteit in communicatiemiddelen.  
Ik (ouder/verzorger) geef toestemming dat mijn kind meedoet aan de activiteit en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden:

- Groepcursus;                                                                                                                                                

Artikel 1- De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door U of diens wettelijke vertegenwoordiger, verder genoemd, de ouder/verzorger.

De Bredeschool Coördinator mevr. K. Harris vertegenwoordig de 3 scholen in de wijk Sloten. De Vlaamse Reus, De Zeven Sprong en De Mijlpaal. 

Artikel 2 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. U heeft bij de online inschrijving de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van de online inschrijving.

 U heeft bij de groepscursus de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot uiterlijk 14 dagen voor de start van de cursus (de 1e groepsles), ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien de inschrijving korter is dan 14 dagen voor de startdatum kan de cursist tot de startdatum zonder opgave van redenen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal u zich moeten richten naar de school (Mevr. K. Harris).

3. Indien uw kind binnen de gestelde termijn al gestart is met de cursus (alle varianten), vervalt het herroepingsrecht.

4. Indien U een bedrag betaald heeft en recht heeft op kosteloze ontbinding van de overeenkomst zoals gesteld in artikel 2.1, zal de school dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen. 

- Artikel 3 - Betaling

1. U betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van een overschrijving of een andere op de website aangeboden wijze dan wel schriftelijk overeengekomen wijze. U bent verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan de school te verstrekken. De school geeft pas uitvoering aan de groepscursus indien de kosten zijn betaald.

2. Indien de u niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, stelt de school u een nadere termijn voor betaling voor. Wordt binnen deze termijn niet betaald, dan is de school gerechtigd de afgenomen cursus met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en bent u wettelijke rente, administratiekosten en eventuele incassokosten verschuldigd.

- Artikel 4 - Aanvullende voorwaarden groepstypecursus

1. De cursist (uw kind) valt gedurende de klassikale les onder verantwoordelijkheid van de docent, voor en na de klassikale les bent U zelf verantwoordelijk voor het tijdig in de les aanwezig zijn en voor het terugkeren naar de woonsituatie.

2. Het niet volgen van de groepslessen ontheft U niet van de betalingsverplichtingen.

3. Indien uw kind vanwege medische redenen de groepslessen niet (meer) kan volgen, dan kan wordt een gedeelte van het betaalde lesgelden gerestitueerd.

4. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd wanneer een cursist voortijdig stopt met de cursus.

5. De school behoudt zich het recht voor om een cursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden betreffende een coach en/of leslocatie. Een evenredig gedeelte van de leskosten wordt binnen 30 dagen gestort op uw rekening.

6. School (Mevr. K. Harris) behoudt zich het recht voor om een groepscursus tot 1 dag voor aanvang te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

7. Uw kind maakt gedurende de groepsles gebruik van de lesapparatuur van de docent of school.

8. Schade door onoordeelkundig gebruik en opzet, aan door de docent of school verstrekte lesapparatuur komt voor rekening van de ouders/verzorgers.

9. De cursist is gehouden tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de docent ter bevordering van een ordelijk verloop van de groepscursus. Bij niet-naleving van de aanwijzingen en/of gedragsregels is de Bredeschool Coördinator mevr. K. Harris bevoegd na de 1e officiële schriftelijke waarschuwing de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de groepscursus zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het cursusbedrag.

10. Groepslessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden ingehaald of gerestitueerd. School (Mevr. K. Harris) verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de groepslessen zo veel als mogelijk is te waarborgen.

11. Tijdens de groepslessen is het mogelijk dat de docent filmopname maakt. Deze beelden zullen nooit openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/vertegenwoordiger en alleen intern gebruikt worden ten behoeve van trainingsdoeleinden.

12. Bij een goede reden voor afwezigheid, meld ik mijn kind af bij K. Harris k.harris@devlaamsereus.nl of 06-39811065

 

Uw gegevens worden uitsluitend voor deze aanmelding gebruikt.